ONG-uri

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități poate acorda sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, potrivit bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate anual, următoarelor organizații neguvernamentale:

 • Asociația Nevăzătorilor din România

Președinte: Tudorel Tupiluș

Adresa: str. Vatra Luminoasă nr. 108 BIS, Sector 2, Bucureşti

Tel: 031 410 06 45

http://www.anvr.ro


 • Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România

Președinte: Teodor Lapădatu

Adresa: Str. Vatra Luminoasă nr.108 Bis, Sector 2, București

Tel:  021 250 00 53


 • Asociația Națională a Surzilor din România

Președinte: Mihail Grecu

Adresa: Str. Italiană, nr.  3, Sector 2, Bucureşti

Tel: 021 311 30 61

http://ansr.org.ro


 • Liga Națională a Organizațiilor cu Personal Handicapat din Cooperația Meșteșugărească

Director Executiv: Stavrositu Vasile

Adresa: Calea Plevnei nr. 46-48, Sector 1, Bucureşti

Tel: 021 312 44 39

http://www.lnophcm.ro


 • Consiliul Național al Dizabilității din România

Președinte: Gabriela Șcraba

Adresa: Str. Cauzasi nr. 26, Sector 3, Bucuresti

Tel: 031 425 19 83

http://fcndr.ro


Sumele prevăzute se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele rămase neutilizate la data încheierii exerciţiului financiar se restituie la bugetul de stat.

Sumele se vor utiliza pentru următoarele cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor:

 1. a) cheltuieli de administrare;
 2. b) cheltuieli pentru activităţi specifice de interes general.

Cheltuielile de administrare sunt următoarele:

 1. a) cheltuieli de personal, în limita a două posturi la nivel de filială şi 5 posturi la nivel central;
 2. b) cheltuieli de întreţinere, cu excepţia chiriilor, care reprezintă cheltuielile cu utilităţi: energie electrică, apă, canal, salubrizare, energie termică, cablu TV şi internet, două abonamente de telefonie, unul telefax şi unul mobil de grup la nivel central, şi câte unul telefax pentru fiecare filială.

Activitatea specifică de interes general reprezintă activitatea de importanţă socială sau utilă unei colectivităţi/unui grup, desfăşurată în conformitate cu misiunea, scopul şi obiectivele stabilite prin statutul organizaţiei sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintă.

Caracteristicile activităţii specifice de interes general sunt următoarele:

 1. a) este definitorie pentru organizaţia care solicită suma, conform statutului său;
 2. b) concură la îndeplinirea obiectivelor proprii;
 3. c) se adresează unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-ţintă specificat în statutul organizaţiei care solicită suma;
 4. d) satisface nevoile şi interesele acestor beneficiari, este utilă celor cărora îi este destinată;
 5. e) diminuează riscul de excludere socială a acestora şi creşte gradul de incluziune socială;
 6. f) implică beneficiarii direcţi şi membrii comunităţii în organizare şi derulare, facilitând coeziunea şi solidaritatea socială;
 7. g) nu urmăreşte obţinerea unui profit.

Activităţile specifice de interes general pot fi:

 1. a) activităţi cu caracter permanent;
 2. b) activităţi de tip eveniment.

Activităţile specifice de interes general cu caracter permanent sunt servicii indispensabile vieţii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecărui tip de handicap în parte şi se clasifică după cum urmează:

 1. a) tipărituri Braille, înregistrări de carte audio, masterizare de carte audio, publicaţii în format Braille, în format audio, în format vizual cu caractere mărite şi în format vizual obişnuit, tehnici de audio descripţie a documentarelor filmate şi a filmelor artistice româneşti, servicii şi programe sportive, servicii de cercetare şi identificare a handicapului vizual în rândul populaţiei, specifice tipului de handicap vizual;
 2. b) servicii de comunicare în limbaj mimico-gestual, publicaţii în scriere obişnuită, specifice tipului de handicap auditiv;
 3. c) servicii de identificare şi cercetare a tuturor situaţiilor de handicap şi a condiţiilor de sănătate handicapante, servicii de informare, consiliere şi promovare a persoanelor cu handicap, specifice Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, organizaţie de tip federaţie.

Activităţile specifice de interes general de tip eveniment sunt activităţi cu desfăşurare limitată în timp, valabile pentru toate tipurile de handicap: seminare, expoziţii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinţe, spectacole.

Cheltuielile pentru activităţile specifice de interes general sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru fiecare organizaţie, la solicitarea motivată a acesteia, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei de către aceasta, în baza evaluării de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a proiectului activităţilor specifice depus de organizaţii la registratura acestuia, iar sumele aferente acestora se plătesc astfel:

 1. a) lunar pentru luna precedentă, dar nu mai târziu de data de 27 a lunii, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activităţi specifice de interes general cu caracter permanent;
 2. b) după încheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activităţile specifice de interes general tip eveniment.

În vederea planificării bugetare, organizaţiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul activităţilor specifice şi estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul următor, aprobate de adunarea generală a membrilor organizaţiei, până la data de 31 iulie a fiecărui an.

Pot fi finanţate din sume cheltuieli pentru activităţile specifice de interes general, astfel:

 1. a) pentru activităţi educative, culturale, sportive, concursuri şi seminare: transport şi cazare numai pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, în conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar; taxe de participare, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora; taxe de intrare la muzee şi săli de spectacol, pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, în străinătate; plata arbitrului, instructorului, contravaloarea închirierii sălii, amenajării şi sonorizării; mediatizarea activităţii prin afişe, pliante şi anunţuri; materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii; combustibilul pentru transportul persoanelor şi/sau al materialelor necesare desfăşurării activităţii cu autoturismul aflat în dotarea organizaţiei sau autoturisme proprietate personală pentru transportul de persoane, conduse de însoţitori, cu condiţia ca însoţitorii să fie angajaţi permanenţi ai organizaţiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
 2. b) pentru activităţi tip seminar/workshop: transport şi cazare;
 3. c) pentru activităţi de informare şi creştere a gradului de accesibilizare la mediul informaţional şi comunicaţional – publicaţii, interpreţi de limbaj mimico-gestual şi surdocecitate: materiale consumabile necesare realizării obiectivelor activităţii – hârtie, carton, cleiuri, hârtie specială Braille, sisteme de legătorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri; servicii şi materiale de întreţinere pentru aparatura de tipografie şi multiplicare; taxe poştale în vederea transmiterii publicaţiilor către membrii organizaţiei; servicii prestate de către persoane fizice sau juridice autorizate, în scopul realizării obiectivelor acestor activităţi; salarii pentru persoanele care participă la realizarea obiectivelor acestor activităţi, precum şi pentru interpreţii de limbaj mimico-gestual, cu condiţia ca aceştia să fie autorizaţi sau calificaţi.

Cheltuielile ce pot fi susţinute din sume trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. a) să fie indispensabile desfăşurării activităţilor respective;
 2. b) să aibă o valoare în conformitate cu preţul de pe piaţă al bunului/serviciului respectiv;
 3. c) să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar.

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi