LEGE Nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

LEGE   Nr. 197/2012 din  1 noiembrie 2012

privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale – download

 

    Text în vigoare începând cu data de 30 iunie 2017

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 iunie 2017.

 

    Act de bază

#B: Legea nr. 197/2012

 

    Acte modificatoare

#M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012

#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013

#M3: Ordonanţa Guvernului nr. 18/2014

#M4: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014

#M5: Legea nr. 66/2015

#M6: Legea nr. 125/2015

#M7: Ordonanţa Guvernului nr. 27/2015

#M8: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016

#M9: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2017

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

 

#CIN

    NOTĂ:

    Prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

 

#B

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

(1) Prezenta lege reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor serviciilor sociale, precum şi furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, care funcţionează pe teritoriul României, denumiţi în continuare furnizori.

(3) Serviciile sociale constituie o componentă a sistemului naţional de asistenţă socială şi au drept scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora.

(4) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este responsabil de organizarea, coordonarea, implementarea procesului privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, precum şi de realizarea controlului în domeniu.

ART. 2

(1) Calitatea în domeniul serviciilor sociale reprezintă ansamblul de cerinţe şi condiţii ce sunt îndeplinite de furnizori şi de serviciile sociale acordate de aceştia pentru a răspunde nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor.

(2) Calitatea în domeniul serviciilor sociale reprezintă o preocupare permanentă pentru furnizori, pentru personalul serviciilor sociale, precum şi pentru autorităţile publice.

ART. 3

(1) Evaluarea şi monitorizarea calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează în baza unor standarde, criterii şi indicatori.

(2) La elaborarea standardelor, criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi la alin. (1) se au în vedere principiile calităţii în domeniul serviciilor sociale, axate, cu precădere, pe aspecte referitoare la:

 1. a) acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;
 2. b) relaţia dintre furnizori şi beneficiarii acestora: utilizarea de mijloace de informare şi comunicare corecte, transparente şi accesibile, asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor şi informaţiilor personale, utilizarea mecanismelor de prevenţie şi combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;
 3. c) participarea beneficiarilor: implicarea activă a beneficiarilor şi a familiilor acestora în planificarea, acordarea şi evaluarea serviciilor sociale;
 4. d) relaţia dintre furnizori şi autorităţile administraţiei publice, partenerii sociali şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile de la nivelul comunităţii: coordonarea eficientă dintre sectorul public şi privat, încurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilităţii şi continuităţii serviciilor sociale, promovarea dezvoltării serviciilor sociale de proximitate/comunitare şi a integrării acestora cu serviciile de sănătate, educaţie şi alte servicii de interes general;
 5. e) dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă: recrutarea de personal calificat şi asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condiţiilor de lucru adecvate şi a echipamentelor specifice activităţilor derulate, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

(3) Standardele, criteriile şi indicatorii, elaboraţi cu respectarea prevederilor alin. (2), conţin elemente cu caracter general, precum şi elemente specifice, în funcţie de tipul serviciilor sociale şi de categoriile de beneficiari.

ART. 4

(1) Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale este centrată pe beneficiar, soluţionarea nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare.

(2) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) asigurarea calităţii cuprinde totalitatea activităţilor de dezvoltare, planificare, implementare şi îmbunătăţire permanentă a activităţilor aferente serviciilor sociale şi presupune un proces continuu de analiză, evaluare, certificare, monitorizare şi control din partea autorităţilor statului şi a furnizorilor de servicii sociale;
 2. b) evaluarea calităţii constă în analiza modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, precum şi cerinţele specifice de calitate, evidenţiate printr-un set de standarde, criterii şi indicatori;
 3. c) monitorizarea calităţii cuprinde activităţile de colectare şi înregistrare a datelor privind rezultatele evaluării, urmărirea acestora în scopul verificării menţinerii nivelului de calitate constatat şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, precum şi pentru întreprinderea acţiunilor de îmbunătăţire continuă a serviciilor sociale;
 4. d) controlul asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale cuprinde activităţi şi tehnici operaţionale, planificate şi derulate sistematic, în scopul verificării respectării standardelor, criteriilor şi indicatorilor care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a recunoaşterii nivelelor de calitate;
 5. e) acreditarea, ca parte a asigurării calităţii, reprezintă totalitatea activităţilor de evaluare şi certificare a respectării criteriilor şi standardelor reglementate;
 6. f) furnizor de servicii sociale acreditat este furnizorul, definit la 37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, căruia i se recunoaşte dreptul de a acorda servicii sociale;
 7. g) serviciul social acreditat este serviciul, definit la 27 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, căruia i se conferă dreptul de a funcţiona;
 8. h) standardele de calitate în domeniul serviciilor sociale reprezintă un ansamblu de norme ce conţin criterii măsurabile de structură, de proces şi de rezultate, în baza cărora se stabileşte nivelul de calitate a serviciului social.

ART. 5

(1) În domeniul serviciilor sociale se acreditează atât furnizorii, cât şi serviciile sociale, în condiţiile prezentei legi.

(2) Acreditarea furnizorilor se realizează în baza criteriilor specifice, denumite în continuare criterii, ce reprezintă cerinţele de bază prin care se evidenţiază capacitatea acestora de a înfiinţa, a administra şi a acorda servicii sociale. Respectarea criteriilor este atestată prin certificat de acreditare.

(3) Acreditarea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de calitate, ce reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate în raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate. Standardele minime de calitate, denumite în continuare standarde minime, constituie nivelul de referinţă a calităţii serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin licenţă de funcţionare.

ART. 6

(1) Nivelul de calitate a serviciilor sociale se evaluează în baza unor indicatori de performanţă, pornind de la nivelul de referinţă, reprezentat de standardele minime definite la art. 5 alin. (3), corespunzător clasei a III-a, până la clasa I, care reprezintă cel mai înalt nivel de calitate şi se evidenţiază prin încadrarea în clase de calitate.

(2) Nivelele de calitate se atestă printr-o siglă distinctivă corespunzătoare fiecăreia din cele 3 clase prevăzute la alin. (1).

(3) Încadrarea în clasele de calitate II – I atestă gradul de excelenţă a serviciului social şi este opţională.

ART. 7

Scopul prezentei legi este de a contribui la:

 1. a) respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
 2. b) asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor sociale;
 3. c) promovarea celor mai bune practici, a performanţei, precum şi a concurenţei dintre furnizori;
 4. d) facilitarea accesului beneficiarilor la servicii sociale de calitate;
 5. e) asigurarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al beneficiarilor;
 6. f) asigurarea gestionării eficiente a fondurilor publice, precum şi a resurselor umane şi materiale;
 7. g) respectarea principiului transparenţei privind calitatea serviciilor sociale.

 

CAPITOLUL II

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale

 

ART. 8

(1) Furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare.

(2) Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare.

(3) Furnizorii şi serviciile sociale, acreditaţi în condiţiile prezentei legi, se înscriu în sistemul de evidenţă a serviciilor sociale, prevăzut la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, denumit Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

ART. 9

(1) Criteriile şi standardele minime care stau la baza acreditării furnizorilor şi a serviciilor sociale acordate de aceştia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale*) şi, după caz, al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale care au atribuţii de reglementare şi/sau de organizare a unor anumite tipuri de servicii sociale.

(2) Criteriile utilizate în vederea acreditării furnizorilor privesc, în principal, următoarele:

 1. a) date de identificare privind furnizorul;
 2. b) informaţii privind cunoştinţele în managementul serviciilor sociale;
 3. c) condiţii prevăzute de Legea nr. 292/2011, obligatorii pentru înfiinţarea, administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor sociale.

(3) Standardele minime utilizate pentru acreditarea serviciilor sociale au în vedere, în principal, următoarele aspecte:

 1. a) scopul serviciilor sociale şi specificul activităţilor derulate;
 2. b) nevoile de bază ale beneficiarilor;
 3. c) calitatea vieţii şi siguranţa beneficiarilor;
 4. d) calitatea managementului şi competenţa personalului de specialitate;
 5. e) respectarea disciplinei economico-financiare.

(4) Pentru evaluarea, în vederea acreditării furnizorului şi a serviciului social, se solicită, după caz, documente justificative, fişă de autoevaluare şi se realizează vizite de evaluare în teren.

(5) Fişa de autoevaluare prevăzută la alin. (4) reprezintă un formular standard în care se înscriu de către solicitantul acreditării datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime.

#CIN

    *) A se vedea:

    – Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale;

    – Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

    – Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

 

#B

ART. 10

(1) Acreditarea furnizorului presupune următoarele etape:

 1. a) evaluarea furnizorului în baza criteriilor definite la 5 alin. (2);
 2. b) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a furnizorului;
 3. c) eliberarea certificatului de acreditare sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de acreditare;
 4. d) înregistrarea furnizorului acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, constituit şi administrat, conform legii, de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Evaluarea furnizorului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor, pe baza documentelor justificative.

(3) Acreditarea furnizorului se realizează la cererea acestuia şi numai dacă, la data depunerii cererii, are înfiinţate servicii sociale sau se angajează că, în termen de maximum 3 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va înfiinţa şi acorda servicii sociale.

(4) Furnizorul acreditat are obligaţia de a informa Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asupra oricăror schimbări privind datele înscrise în documentele justificative prevăzute la alin. (2). Neîndeplinirea acestei obligaţii poate conduce la retragerea acreditării.

(5) Certificatul de acreditare se acordă pe perioadă nedeterminată.

(6) În situaţia în care, în primii 3 ani de la data eliberării certificatului de acreditare, furnizorul nu a înfiinţat servicii sociale sau niciunul dintre serviciile sociale înfiinţate de acesta nu a primit licenţă de funcţionare, acreditarea furnizorului este retrasă din oficiu şi acesta este radiat din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

#M9

    (7) *** Abrogat

#B

ART. 11

(1) Acreditarea serviciului social presupune următoarele etape:

 1. a) evaluarea serviciului social în baza standardelor minime definite la 5 alin. (3);
 2. b) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a serviciului social;
 3. c) eliberarea licenţei de funcţionare provizorie/licenţei de funcţionare sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de acreditare;
 4. d) înscrierea serviciului social acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(2) Pentru a solicita acreditarea serviciilor sociale, furnizorul trebuie să deţină obligatoriu certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, acordat în condiţiile art. 10.

(3) Acreditarea serviciilor sociale se defineşte şi se realizează în funcţie de următoarele situaţii:

 1. a) acreditarea iniţială, în cazul serviciilor sociale care solicită pentru prima oară acreditarea sau al celor care solicită acreditare după retragerea acesteia;
 2. b) reacreditarea, în cazul serviciilor sociale cărora le expiră perioada de acreditare.

(4) Acreditarea serviciilor sociale se realizează la cererea furnizorului, pentru fiecare serviciu social în parte. Furnizorul are obligaţia de a solicita acreditarea/reacreditarea serviciului social respectiv cu 60 de zile înainte de darea în funcţiune a serviciului social/de expirarea licenţei de funcţionare.

(5) Acreditarea iniţială a serviciului social presupune:

 1. a) verificarea documentelor justificative şi a fişei de autoevaluare depuse de furnizor şi acordarea licenţei de funcţionare provizorie pe o perioadă de maximum un an; fişa de autoevaluare se completează obligatoriu cu date conforme cu realitatea din teren;
 2. b) în cadrul perioadei prevăzute la lit. a) se realizează evaluarea în teren şi, dacă se constată că sunt respectate standardele minime, se eliberează licenţa de funcţionare;
 3. c) în situaţia în care, în urma realizării evaluării în teren, se constată că standardele minime sunt îndeplinite în proporţie de 75%, fără a se aduce atingere vieţii şi siguranţei beneficiarului, se propune menţinerea licenţei de funcţionare provizorie până la expirarea perioadei de un an, timp în care furnizorul are obligaţia de a realiza demersurile necesare pentru îndeplinirea în totalitate a standardelor minime;
 4. d) în situaţia în care, la evaluarea în teren, se constată că standardele minime nu sunt îndeplinite conform datelor înscrise în fişa de autoevaluare şi nu se respectă cel puţin procentul prevăzut la lit. c), se aplică sancţiuni contravenţionale, se retrage licenţa de funcţionare provizorie şi se operează radierea serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(6) Reacreditarea serviciilor sociale cărora le expiră licenţa de funcţionare presupune:

 1. a) evaluarea serviciului social, în baza documentelor justificative depuse de furnizor şi a raportului de evaluare în teren, realizat în cadrul procesului de monitorizare a respectării standardelor minime;
 2. b) eliberarea licenţei de funcţionare, numai dacă raportul de evaluare în teren confirmă îndeplinirea în totalitate a standardelor minime;
 3. c) în situaţia în care în raportul de evaluare în teren sunt reţinute aspecte care privesc neîndeplinirea standardelor minime, iar acestea nu sunt remediate în termenele stabilite, măsura propusă poate fi suspendarea funcţionării serviciului social sau, după caz, retragerea licenţei de funcţionare, urmată de radierea serviciului din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(7) Înscrierea serviciilor sociale acreditate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale se realizează la data eliberării licenţei de funcţionare provizorie şi se completează cu datele privind acordarea licenţei de funcţionare.

(8) Licenţa de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 5 ani pentru toate tipurile de servicii sociale.

(9) Perioada de acordare a licenţei de funcţionare provizorie se include în perioada de acordare a licenţei de funcţionare a serviciului social respectiv.

(10) În termen de 30 de zile de la închiderea sau desfiinţarea, prin decizia furnizorului, a unui serviciu social acreditat, acesta are obligaţia de a notifica Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale decizia luată, în vederea radierii serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

ART. 12

Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare a serviciului social se tipăresc în formate tipizate, cu semne distinctive de identificare.

ART. 13

Procedura de acreditare a furnizorilor şi serviciilor sociale, documentele justificative solicitate, etapele de evaluare şi termenele aferente, modelul fişei de autoevaluare, al raportului de evaluare în teren, al certificatului de acreditare şi al licenţei de funcţionare se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Nivelele de calitate

 

ART. 14

(1) Furnizorii pot solicita evaluarea calităţii serviciilor sociale, în scopul încadrării în clasele de calitate prevăzute la art. 6 alin. (3).

(2) Procedura de evaluare pentru stabilirea nivelelor de calitate şi încadrarea serviciilor sociale în cele două clase superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime parcurg următoarele etape:

 1. a) evaluarea serviciilor sociale pe baza indicatorilor de performanţă, denumiţi în continuare indicatori;
 2. b) stabilirea nivelelor de calitate pentru încadrarea în clasele de calitate corespunzătoare, în baza cărora a fost acreditat serviciul social respectiv;
 3. c) înscrierea claselor de calitate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(3) Evaluarea pentru încadrarea serviciilor sociale în clase de calitate se realizează la cererea furnizorului acreditat şi constă în verificarea documentelor justificative şi evaluare de teren.

(4) Odată cu stabilirea nivelului de calitate se acordă dreptul furnizorului de a utiliza sigla, prevăzută la art. 6 alin. (2), corespunzătoare clasei de calitate, atât pe toate documentele de prezentare şi informare aferente serviciului social, cât şi pe clădirea în care funcţionează acesta.

(5) Furnizorul are obligaţia de a notifica orice modificare care ar determina schimbarea clasei de calitate acordate într-o clasă inferioară şi de a solicita reevaluarea serviciului social.

(6) În situaţia în care, în cadrul procesului de monitorizare sau, după caz, în urma acţiunilor de control, se constată că serviciul social nu mai îndeplineşte indicatorii care au stat la baza încadrării în una dintre cele două clase de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime, încadrarea în clasă se revizuieşte şi se înscrie în mod corespunzător în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

(7) Furnizorul are obligaţia de a face publică încadrarea în clasele de calitate, precum şi de a schimba sigla corespunzătoare clasei de încadrare, dacă aceasta s-a modificat.

ART. 15

(1) Încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale are în vedere doar acele servicii sociale pentru care se pot elabora indicatori detaliaţi pentru stabilirea mai multor nivele de calitate.

(2) La elaborarea indicatorilor se au în vedere prevederile art. 9 alin. (3), cu raportare la nivelul de referinţă reprezentat de standardul minim de calitate.

(3) Categoriile de servicii sociale şi indicatorii în baza cărora se evaluează nivelele de calitate a acestora se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

ART. 16

Încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale prevăzute la art. 15 alin. (1) constituie un criteriu pentru calcularea cuantumului contribuţiei beneficiarului, prevăzută la art. 132 lit. f) din Legea nr. 292/2011, în funcţie de gradul de performanţă/excelenţă a serviciului social respectiv.

ART. 17

Pentru evaluarea în teren a serviciilor sociale în scopul stabilirii nivelelor de calitate, furnizorii asigură din bugetul propriu cheltuielile de deplasare ale personalului prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b).

ART. 18

Procedura de evaluare a nivelelor de calitate şi încadrarea în clasele corespunzătoare, documentele solicitate, etapele şi termenele de evaluare, modelul siglei aferente clasei de calitate se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Certificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii

 

SECŢIUNEA 1

Certificarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

#M7

ART. 19

    În cadrul procesului de certificare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi au responsabilitatea organizării şi derulării activităţilor de standardizare şi de acreditare pentru serviciile sociale din domeniile de activitate pe care le coordonează.

#B

ART. 20

(1) Principalele activităţi în domeniul standardizării sunt următoarele:

 1. a) elaborarea şi publicarea procedurilor utilizate în cadrul procesului de acreditare, a instrucţiunilor şi ghidurilor metodologice, a materialelor informative;
 2. b) elaborarea/revizuirea criteriilor, indicatorilor şi standardelor minime care stau la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi pentru recunoaşterea nivelelor de calitate ale acestora;
 3. c) relaţionarea şi colaborarea permanentă cu furnizorii, publici şi privaţi, în scopul elaborării şi revizuirii criteriilor, standardelor minime şi indicatorilor, precum şi pentru facilitarea comunicării şi asigurarea transparenţei în domeniu.

(2) Principalele activităţi în domeniul acreditării sunt următoarele:

 1. a) analizarea documentaţiei prevăzute de lege în vederea acreditării iniţiale/reacreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a stabilirii nivelelor de calitate;

#M7

 1. b) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare, înaintarea spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a propunerii de acordare a certificatului de acreditare pentru furnizori;

    b^1) întocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare a serviciilor sociale şi înaintarea, după caz, conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi a propunerii de acordare a licenţei de funcţionare şi încadrarea în clasele de calitate pentru serviciile sociale;

#B

 1. c) redactarea deciziilor, completarea şi eliberarea documentelor de certificare a calităţii;
 2. d) relaţionarea permanentă cu furnizorii în scopul eficientizării derulării procesului de acreditare, asigurarea de consiliere şi îndrumare metodologică;
 3. e) participarea la realizarea evaluării în teren pentru încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale;
 4. f) realizarea de activităţi de monitorizare a furnizorilor şi serviciilor sociale acreditate, precum şi a menţinerii nivelelor de calitate ale serviciilor sociale şi administrarea Registrului electronic unic al serviciilor sociale.

#M7

    (3) Instituţiile aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi au obligaţia de a transmite lunar listele nominale cu serviciile sociale licenţiate din domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor de funcţionare provizorie/licenţelor de funcţionare emise în acest sens.

#M7

ART. 21

    (1) Activitatea de evaluare în teren, prevăzută de prezenta lege, se realizează după cum urmează:

 1. a) de inspectorii sociali, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită acreditarea/reacreditarea, potrivit 11 alin. (5) lit. b);
 2. b) de o echipă constituită din inspectori sociali şi personal cu experienţă în domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, nominalizat în acest scop prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau, după caz, prin decizie a conducerii instituţiilor menţionate, în funcţie de specificul serviciilor sociale pentru care se solicită încadrarea în clase de calitate, potrivit 14 alin. (3).

#B

(2) Responsabilitatea privind veridicitatea datelor din rapoartele de evaluare şi monitorizare privind respectarea condiţiilor de acreditare, precum şi a recomandărilor efectuate aparţine persoanelor care le-au întocmit şi semnat.

#M7

ART. 22

    Deciziile de acordare/respingere a acreditării, a celor de încadrare în clase de calitate, precum şi certificatul de acreditare şi licenţa de funcţionare se semnează după cum urmează:

 1. a) de către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau de persoana desemnată de acesta, pentru toate deciziile de acordare/respingere a acreditării, precum şi certificatul de acreditare;
 2. b) de către conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în funcţie de specificul serviciilor sociale, pentru deciziile de acordare/respingere a licenţelor de funcţionare provizorie/licenţelor de funcţionare şi a celor de încadrare în clase de calitate;
 3. c) de către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau de persoana desemnată de acesta, pentru deciziile de acordare/respingere a licenţei de funcţionare şi a celor de încadrare în clase de calitate, în cazul serviciilor care nu se încadrează la lit. b).

 

#B

SECŢIUNEA a 2-a

Evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

ART. 23

În cadrul procesului de asigurare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, inspectorii sociali au următoarele atribuţii:

 1. a) verificarea sistematică, în baza unor proceduri clare şi transparente de evaluare, monitorizare şi control, a respectării criteriilor şi standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a indicatorilor aferenţi nivelelor de calitate;
 2. b) realizarea propunerilor de suspendare sau de retragere a acreditării şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege;
 3. c) efectuarea de inspecţii tematice în cadrul procesului de monitorizare a asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale.

ART. 24

(1) Principalele activităţi derulate de inspectorii sociali pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 23 sunt următoarele:

 1. a) planificarea anuală a misiunilor de control şi monitorizare, în conformitate cu termenele prevăzute de prezenta lege;
 2. b) efectuarea, în termenele stabilite, a acţiunilor de monitorizare şi control, precum şi a celor de evaluare privind respectarea condiţiilor de acreditare şi de încadrare în clase de calitate;
 3. c) elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi control;
 4. d) dispunerea măsurilor de remediere a neregulilor constatate, cu termene şi responsabilităţi precise;
 5. e) aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, în caz de nerespectare a prevederilor legale în domeniu;
 6. f) propunerea suspendării sau retragerii acreditării, a revizuirii încadrării în clasele de calitate;
 7. g) aplicarea măsurilor stabilite prin decizia de suspendare sau de retragere a acreditării.

(2) Pentru fiecare serviciu social acreditat, pe perioada pentru care a fost acordată licenţa de funcţionare, sunt planificate obligatoriu cel puţin două misiuni de inspecţie, reacreditarea serviciului social realizându-se în baza raportului de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie.

(3) Inspectorii sociali pot demara acţiuni de control în regim de urgenţă, la sesizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a beneficiarilor de servicii sociale sau a altor persoane fizice ori juridice interesate.

#M7

ART. 25

    Pentru realizarea atribuţiilor de evaluare/monitorizare derulate de inspectorii sociali, echipele de inspecţie se completează, după caz, cu personal de specialitate cu atribuţii în realizarea activităţilor de standardizare şi acreditare, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în funcţie de specificul serviciilor sociale.

#B

ART. 26

Activităţile de evaluare, monitorizare şi control privind respectarea criteriilor de acreditare, standardelor minime de calitate şi indicatorilor se realizează în baza unor ghiduri standard, aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Suspendarea şi retragerea acreditării

 

ART. 27

(1) Suspendarea acreditării serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia pe o perioadă determinată de maximum 3 luni şi se dispune în următoarele situaţii:

 1. a) nerespectarea recomandărilor şi termenelor-limită stabilite pentru remedierea neregulilor constatate şi consemnate în rapoartele de evaluare, monitorizare şi control privind asigurarea calităţii serviciilor sociale;
 2. b) neacceptarea controlului sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia;
 3. c) la recomandarea expresă a altor organisme cu atribuţii de control din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă.

(2) Retragerea acreditării serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia şi se dispune în următoarele situaţii:

 1. a) dacă la expirarea termenului de suspendare nu au fost remediate neregulile constatate care au condus la măsura respectivă;
 2. b) în situaţia prevăzută la 11 alin. (5) lit. d);
 3. c) dacă, din cauza gravităţii faptelor constatate, se apreciază că se încalcă drepturile fundamentale ale beneficiarilor.

ART. 28

În cazul furnizorului se dispune retragerea acreditării, după cum urmează:

 1. a) în situaţia în care furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile care au stat la baza acordării certificatului de acreditare;
 2. b) în situaţiile prevăzute la 10 alin. (4) şi (6).

ART. 29

Deciziile privind suspendarea sau retragerea acreditării se pot contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Răspunderea juridică

 

ART. 30

Acordarea serviciilor sociale, precum şi funcţionarea acestora în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege atrag răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

ART. 31

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

 1. a) nerespectarea dispoziţiilor 8 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
 2. b) nerespectarea dispoziţiilor 8 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 3. c) nerespectarea prevederilor 11 alin. (5) lit. d), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
 4. d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 11 alin. (10) şi art. 14 alin. (5) şi (7), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
 5. e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 10 alin. (4) şi art. 11 alin. (4), cu amendă de la 250 lei la 500 lei;
 6. f) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 35 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 400 lei.

#M8

ART. 32

    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 31 se realizează de către inspectorii sociali.

#B

(2) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se constituie venit la bugetul de stat.

(3) Limitele amenzilor contravenţionale se pot actualiza cu rata inflaţiei prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

ART. 33

Dispoziţiile art. 31 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 34

Furnizorii au obligaţia de a elabora şi de a aplica propriile proceduri în vederea evaluării interne a respectării prevederilor prezentei legi privind asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale aflate în administrare.

ART. 35

(1) Furnizorii acreditaţi conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare, au obligaţia de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenţei de funcţionare a serviciilor acordate, în termen de 12 luni*) de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Pentru furnizorii care se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (1), evaluarea în vederea acreditării furnizorului şi serviciilor sociale conform prevederilor prezentei legi se realizează până la data de 31 decembrie 2014**).

(3) Până la data eliberării, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), a certificatului de acreditare şi a licenţei de funcţionare, perioada de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, se prelungeşte de drept.

#M5

    (4) În situaţia în care, în perioada prevăzută la alin. (3), s-a constatat, de către inspectorii sociali, nerespectarea de către furnizorul de servicii sociale a standardelor de calitate existente pentru serviciile sociale pentru care deţine certificatul de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, sau acordarea serviciilor sociale în condiţii care ar putea conduce la încălcarea drepturilor persoanelor beneficiare, valabilitatea acestuia încetează de drept, în baza propunerii de retragere a acreditării întocmite de inspectorii sociali.

#CIN

    *) Conform art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2014 (#M3), cu modificările ulterioare, termenul prevăzut la art. 35 alin. (1) se prorogă până la data de 31 decembrie 2015.

    **) Termenul prevăzut la art. 35 alin. (2) a fost prorogat succesiv prin art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 (#M2) şi prin art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2014 (#M3), cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2016.

 

#B

ART. 36

Dispoziţiile art. 31, cu excepţia lit. e), se aplică furnizorilor prevăzuţi la art. 35 numai în cazul în care faptele contravenţionale sunt constatate ulterior datei la care aceştia au fost acreditaţi în condiţiile prezentei legi.

#M2

ART. 37

    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează până la data de 1 noiembrie 2013:

 1. a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
 2. b) proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 10/2013*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările ulterioare, cu atribuţiile referitoare la activităţile de standardizare şi acreditare prevăzute la 20.

#CIN

    *) Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2014.

 

#M1

ART. 38*)

    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie 2013, cu excepţia dispoziţiilor art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

#CIN

    *) Conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 (#M2), termenul prevăzut la art. 38 din Legea nr. 197/2012 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.

 

#B

ART. 39

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

 1. a) 114 – 117 şi art. 148 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare;
 2. b) 51 alin. (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) 3 alin. (1) pct. 24^6 şi 24^11 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2004, cu modificările ulterioare;
 5. e) Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004, cu modificările ulterioare;
 6. f) 11 alin. (6) şi art. 47 alin. (1) – (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

#CIN

    *) Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2013.

 

#CIN

    NOTĂ:

    Reproducem mai jos prevederile art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2015 (#M7).

#M7

    „ART. III

    Dosarele de acreditare ale serviciilor sociale înregistrate şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor soluţiona potrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii de acreditare a serviciului social.”

 

#B

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi