• Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare
 • Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilități.
 • Cererea şi actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu dizabilități.
 • Persoanele adulte cu handicap beneficiază de servicii sociale acordate: la domiciliu, în comunitate, în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice sau private.
 • Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se află în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.
 • Evaluarea, monitorizarea şi controlul privind respectarea standardelor minime de calitate sunt în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi a agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.
 • sub forma prestaţiilor sociale se acordă din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap.
 • Dreptul la prestații sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap, se efectuează automat pe toata perioada valabilității certificatului și încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii de renunțare la prestații sociale.
 • Nu se fac plăți pentru perioada soluționarii cererii de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.
 • În situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale poate depune cerere în acest sens.
 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 419 lei – 70% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 180 lei – 30% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • indemnizaţie de însotitor în cuantum de 1898 lei (începând cu 01.01.2023) sau angajare asistent personal (pentru persoanele încadrate cu deficiență „grav – cu asistent personal”);
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 24 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant în cuantum de 1500 lei;
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;
 • decont abonament lunar metrou cu număr nelimitat călătorii.
 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 317 lei – 53% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 132 lei – 22% din ISR (începând cu 01.03.2022;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant în cuantum de 750 lei;
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;
 • decont abonament lunar metrou cu număr nelimitat de călătorii.
 • buget personal complementar lunar,indiferent de venituri, în cuantum de 72 lei – 12% din ISR, (începând cu 01.03.2022).
 • prestație în cuantum de 359 lei pentru copilul cu handicap grav– 60% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • prestație în cuantum de 210 lei pentru copilul cu handicap accentuat– 35% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • prestație în cuantum de 72 lei pentru copilul cu handicap mediu– 12% din ISR (începând cu 01.03.2022).
 • asigurarea în sistemul de sănătate
 • bilete de tratament balnear gratuit
 • locuri gratuite de parcare în locurile publice special amenajate pentru persoanele cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei
 • facilități de transport (gratuitate la mijloacele de transport în comun de suprafață, decont METROU, bilete de călătorie interurbană) pentru însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale; pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat
 • decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul
 • acces la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale
 • reducerea varstei standard de pensionare, pentru persoanele aflate în câmpul muncii
 • dispozitive medicale, tehnologii asisive
 • credit cu dobanda suportată din bugetul de stat pentru achiziționarea unei mașini sau adaptarea locuinței în funcție de nevoi
 • facilități fiscale: 
  • scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri -art. 456 alin. (1) lit.t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  • scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren –art. 464 alin. (1) lit.t) din Codul fiscal
  • scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport – art. 469 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal
  • Facilitățile se acordă:
   – pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu, mijlocul de transport, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate,
   – începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.
 • facilități de locuire:
  • acordarea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
   Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:
   – acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
   – scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane- de această facilitate beneficiază și adultul cu handicap accentuat
   Beneficiază de aceste facilități şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.
 • acces gratuit sau subvenționat parțial la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber pe național și pe plan european, în țările Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta pe baza Cardului European pentru Dizabilitate

Daca ai întrebări, verifică daca găsești deja răspunsurile

Link intern.

Abrevieri

HG – Hotărâre de Guvern

ISR – Indicator Social de Referință

DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

art. – articolul