Există 10 tipuri de handicap conform legislației românești: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

În funcție de stadiul de severitate, se atribuie unul dintre cele 4 grade de handicap: ușor, mediu, accentuat sau grav.

Procesul de evaluarea sau reevaluarea pentru stabilirea încadrării în grad de handicap se realizează de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) din cadrul DGASPC-ului unde persoana are domiciliul.

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) recomandă încadrarea sau neîncadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și măsurile de protecție și programul de reabilitare și integrare socială.

Recomandarea este analizată de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) care eliberează certificatul de încadrare în grad și tip de handicap și Programul de Reabilitare și Integrare Socială (PIRIS)

Procesul de evaluare se realizează integrat, luând în considerare perspectiva medico-psiho-socială.

 • Orice cetățean român, cetățean al altui stat sau persoane fără cetățenie, pe perioada în care are domiciliul sau reședința în România poate obține un certificat de încadrare în grad și tip de handicap dacă îndeplinește criteriile legale;
 • Dosarul pentru evaluarea în grad de handicap poate fi depus sau trimis prin poștă (scrisoare recomandată) sau prin e-mail la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau la registratura primariei din localitatea unde este domiciliul;
 • Dosarul conține următoarele documente:
  1. cerere-tip de evaluare complexă (anexa 4 din HG 430/2008);
  2. copie de pe documentele de identitate;
  3. ancheta socială (se depune o cerere la primăria la domiciliu și ancheta va fi efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei potrivit modelului cadru: anexa 6 din HG 430/2008);
  4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri;
  5. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
  6. scrisoare medicală – tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei evaluări (anexa 5 din HG 430/2008);
  7. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul.

Evaluarea și încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte:

 • SECPAH verifică dosarul şi, în termen de 5 zile lucrătoare, va comunica data planificată la care trebuie persoana să se prezinte fizic la sediul DGASPC în vederea evaluării
 • Evaluarea poate fi efectuată și la domiciliu dacă ancheta socială și scrisoarea medicală de la medicul de familie mentionează faptul că persoana este nedeplasabilă
 • Pentru persoanele care au fost încadrate anterior în gradul grav, evaluarea se va realiza la domiciliu, la cererea persoanei sau a reprezentantului legal
 • Evaluarea va avea loc în maxim 60 de zile de la înregistrarea dosarului. În cazul unui dosar incomplet, se va solicita completarea dosarului cu documentele necesare, până la data stabilită pentru evaluare
 • Evaluarea se finalizează cu un Raport de evaluare complexă care cuprinde recomandarea de încadrare sau neîncadrare și propunerea de Program individual de reabilitare și integrare socială (PIRIS)
 • Dosarul va fi trimis apoi către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH), care îl va analiza și soluționa în maxim 15 zile lucratoare de la data referirii. CEPAH poate solicita documente suplimentare în unele situații. Aceasta Comisie va elibera certificatul de incadrare în grad și tip de handicap și Programul individual de reabilitare și integrare socială.
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap se trimite prin poștă, cu confirmare de primire, la domiciliul persoanei

Evaluarea și încadrarea în grad de handicap a copilului:

Comisia pentru protecţia copilului stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap.
Evaluarea și încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap se efectuează în baza criteriilor bio-psiho-sociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap aprobate prin Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.
Informații privind procedura de evaluare și încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap se pot obține la adresa https://copii.gov.ro/.

Comisia superioară are activitate decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, emise de Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și desfășoară activități de coordonare metodologică și de monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.

Contestațiile la certificatele de încadrare în grad de handicap se pot depune prin una dintre modalitățile enumerate mai jos:

– la secretariatul Comisiei Superioare la adresa de email contestatie@anpd.gov.ro;

– direct la sediul ANPDPD prin poștă la adresa General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, București, CP 010773;

– la secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap;

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap soluționează contestațiile la certificatele de încadrare în grad de handicap începând cu data de 18 mai 2023;

Contestațiile la certificatele de încadrare în grad de handicap depuse până la data de 18 mai 2023 la instanță, se soluționează prin instanțele de judecată, potrivit procedurii anterioare intervenției prevederilor Legii nr. 96/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Valabilitatea certificatului persoanei adulte:

CEPAH decide, în funcție de criteriile medicopsihosociale, ce perioadă de valabilitate are certificatul de încadrare în grad și tip de handicap.

În cazul în care certificatul de încadrare în grad și tip de handicap expiră, trebuie să se depună un nou dosar de evaluare cu 60 de zile înainte de expirarea valabilității

Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, CEPAH stabilește un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea persoanelor la reevaluările periodice.

Persoanele care urmează să împlinească vârsta de 18 ani trebuie să solicite evaluarea conform procedurii menționate mai sus deoarece noul certificat va fi eliberat la împlinirea vârstei de 18 ani.

Valabilitatea certificatului copilului:

Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului din punct de vedere al deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare şi este de minimum 6 luni şi maximum 2 ani.
Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni.

În situaţia în care copilului cu dizabilităţi îi sunt eliberate, consecutiv, două certificate de încadrare în grad de handicap grav, fiecare având termenul de valabilitate de 2 ani, ulterior, Comisia pentru protecţia copilului eliberează un certificat valabil până la vârsta de 18 ani, pe baza criteriilor biopsihosociale specifice, elaborate de Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Pentru copiii cu handicap a căror afecţiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protecţia copilului stabileşte un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani.

Cadrul legislativ aplicabil

Legea nr. 448/2006

Privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Link extern.

HG nr. 268/2007

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Link extern.

HG nr. 430/2008

Pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Link extern.

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2298/2012

Pentru aprobarea Procedurii – cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap.

Link extern.

Criteriile pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap a persoanelor adulte

Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea Criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările următoare:

Criteriul medico-psihosocial de încadrare în grad de handicap din 31.08.2007

Format DOC.

Abrevieri

HG – Hotărâre de Guvern

DGASPC – Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

SECPAH – Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

CEPAH – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap