Ghidul privind obținerea certificatului de dizabilitate pentru persoanele strămutate din Ucraina

Există 10 tipuri de handicap conform legislației românești: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

În funcție de stadiul de severitate, se atribuie unul dintre cele 4 grade de handicap: ușor, mediu, accentuat sau grav.

Procesul de evaluarea sau reevaluarea pentru stabilirea încadrării în grad de handicap se realizează de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) din cadrul DGASPC-ului unde persoana are domiciliul.

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) recomandă încadrarea sau neîncadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și măsurile de protecție și programul de reabilitare și integrare socială.

Recomandarea este analizată de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) care eliberează certificatul de încadrare în grad și tip de handicap și Programul de Reabilitare și Integrare Socială (PIRIS)

Procesul de evaluare se realizează integrat, luând în considerare perspectiva medico-psiho-socială.

Orice cetățean român, cetățean al altui stat sau persoane fără cetățenie, pe perioada în care are domiciliul sau reședința în România poate obține un certificat de încadrare în grad și tip de handicap dacă îndeplinește criteriile legale;

Dosarul pentru evaluarea în grad de handicap poate fi depus sau trimis prin poștă (scrisoare recomandată) sau prin e-mail la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau la registratura primariei din localitatea unde este domiciliul;

Având în vedere situația persoanelor strămutate din Ucraina, Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte din cadrul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a emis Instrucțiunea metodologică nr. 2/2022, care este aplicabilă doar cetățenilor ucraineni din motivele invocate în aceasta.

Așa cum se menționează în instrucțiunea metodologică nr. 2/2022, pentru cetățenii ucraineni care solicită evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, sunt necesare următoarele documente:

 • Un document din care să reiasă că aceștia au drept, cel puțin temporar, de ședere în România (permis de ședere); În ceea ce privește specificarea unei adrese de domiciliu, necesare procesului de evaluare a persoanei, precizăm faptul că se pot accepta una din următoarele variante:
  • Adeverința pe propria răspundere emisă de Inspectoratul General pentru Imigrări;
  • Adeverința emisă de o autoriate locală, care să ateste domiciuliu persoanei;
 • Declarație notarială legalizată și tradusă.
 • Referat de la medicul specialist cu descrierea stării prezente, tratament urmat, bilet de ieșire din spital (dacă e cazul), alte investigații paraclinice, etc.
 • Prezentarea documentelor din care să reiasă istoricul medical al afecțiunii (scrisoare medicală eliberată de medicul de familie, certificate anterioare de încadrare în grad de handicap, referate medicale, fișă medicală, bilete ieșire din spital, etc.);
 • Toate documentele prezentate este necesar să fie traduse în limba română și legalizate;
 • Pentru situația în care, în raport cu afecțiunile pe care persoana le prezintă, este necesară prezentarea documentelor care să ateste debutul precoce al afecțiunii/afecțiunilor, iar persoana se află în imposibilitatea de a le prezenta, din motive obiective, raportat la contextul din care aceasta provine (refugiat dintr–o țară aflată în conflict armat, aceasta constituind o situație neprevăzută și care creează o vulnerabilitate suplimentară), procedura de urmat în această situație este derogarea de la prevederile Ordinului nr. 762/1992/2007 cu modificările și completările ulterioare, prin completarea de către persoana solicitantă a unei declarații pe propria răspundere cu privire al istoricul medical și debutul afecțiunii.

Referitor la veniturile realizate de persoană în țara de origine, precum și la dovada faptului că persoana a beneficiat sau nu de o formă de protecție socială (certificat de încadrare în grad de handicap) pe teritoriul Ucrainei, precizăm că acest lucru poate fi solicitat în măsura în care poate fi realizabil având în vedere situația de conflict militar în care se află Ucraina. În cazul în care persoana nu poate prezenta cele menționate anterior, aceasta poate completa o declarație pe propria răspundere.

Prestațiile sociale de care pot beneficia persoanele cu dizabilități, respectiv indemnizația lunară și bugetul personal complementar, pot fi acordate indiferent de venituri, Legea nr. 448/2006 neprecizând situații particulare transfrontaliere.

 • SECPAH verifică dosarul şi, în termen de 5 zile lucrătoare, va comunica data planificată la care trebuie persoana să se prezinte fizic la sediul DGASPC în vederea evaluării;
 • Evaluarea poate fi efectuată și la domiciliu dacă ancheta socială și scrisoarea medicală de la medicul de familie mentionează faptul că persoana este nedeplasabilă;
 • Evaluarea va avea loc în maxim 60 de zile de la înregistrarea dosarului. În cazul unui dosar incomplet, se va solicita completarea dosarului cu documentele necesare, până la data stabilită pentru evaluare;
 • Evaluarea se finalizează cu un Raport de evaluare complexă care cuprinde recomandarea de încadrare sau neîncadrare și propunerea de Program individual de reabilitare și integrare socială (PIRIS);
 • Dosarul va fi trimis apoi către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH), care îl va analiza și soluționa în maxim 15 zile lucratoare de la data referirii. CEPAH poate solicita documente suplimentare în unele situați
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap se trimite prin poștă, cu confirmare de primire, la domiciliul persoanei.

Comisia superioară din cadrul ANPDPD are activitate decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, emise de Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și desfășoară activități de coordonare metodologică și de monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.

Contestațiile la certificatele de încadrare în grad de handicap se pot depune în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului prin una dintre modalitățile enumerate mai jos:

 • la secretariatul Comisiei Superioare la adresa de email contestatie@anpd.gov.ro;
 • direct la sediul ANPDPD prin poștă la adresa General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1, București, CP 010773;
 • la secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap;

Termenul de soluționare a contestațiilor este de 60 de zile lucrătoare.

CEPAH decide, în funcție de criteriile medicopsihosociale, ce perioadă de valabilitate are certificatul de încadrare în grad și tip de handicap.

În cazul în care certificatul de încadrare în grad și tip de handicap expiră, trebuie să se depună un nou dosar de evaluare cu 60 de zile înainte de expirarea valabilității

Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, CEPAH stabilește un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea persoanelor la reevaluările periodice.

Persoanele care urmează să împlinească vârsta de 18 ani trebuie să solicite evaluarea conform procedurii menționate mai sus deoarece noul certificat va fi eliberat la împlinirea vârstei de 18 ani.

Drepturi la asistență socială

 • Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare
 • Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilități.
 • Cererea şi actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu dizabilități.
 • Persoanele adulte cu handicap beneficiază de servicii sociale acordate: la domiciliu, în comunitate, în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice sau private.
 • Sub forma prestaţiilor sociale se acordă din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap.
 • Dreptul la prestații sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap, se efectuează automat pe toata perioada valabilității certificatului și încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii de renunțare la prestații sociale.
 • Nu se fac plăți pentru perioada soluționarii cererii de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.
 • În situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale poate depune cerere în acest sens.

 

Beneficii pentru persoane adulte cu handicap grav

 • Indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 419 lei – 70% din Indicatorul Social de Referință (ISR), (începând cu 01.03.2022);
 • Buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 180 lei – 30% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • Indemnizaţie de însotitor în cuantum de 1898 lei (începând cu 01.01.2023) sau angajare asistent personal (pentru persoanele încadrate cu deficiență „grav – cu asistent personal”);
 • Gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 24 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant în cuantum de 1500 lei;
 • Gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;
 • Decont abonament lunar metrou cu număr nelimitat călătorii.

 

Beneficii pentru persoane adulte cu handicap accentuat

 • Indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 317 lei – 53% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • Buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 132 lei – 22% din ISR (începând cu 01.03.2022;
 • Gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a,

cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant în cuantum de 750 lei;

 • Gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;
 • Decont abonament lunar metrou cu număr nelimitat de călătorii

 

Beneficii pentru persoane adulte cu handicap mediu

 • Buget personal complementar lunar,indiferent de venituri, în cuantum de 72 lei – 12% din ISR, (începând cu 01.03.2022).

 

Facilități

 • Asigurarea în sistemul de sănătate;
 • Bilete de tratament balnear gratuit;
 • Locuri gratuite de parcare în locurile publice special amenajate pentru persoanele cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora;
 • Scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei;
 • Facilități de transport (gratuitate la mijloacele de transport în comun de suprafață, decont METROU, bilete de călătorie interurbană) pentru însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale; pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat
 • Decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul;
 • Acces la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale;
 • Reducerea varstei standard de pensionare, pentru persoanele aflate în câmpul muncii;
 • Dispozitive medicale, tehnologii asisive;
 • Credit cu dobanda suportată din bugetul de stat pentru achiziționarea unei mașini sau adaptarea locuinței în funcție de nevoi;
 • Facilități fiscale: 
 • Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri -art. 456 alin. (1) lit.t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren –art. 464 alin. (1) lit.t) din Codul fiscal
 • Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport – art. 469 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal

 

 • Facilitățile se acordă:
 • Pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu, mijlocul de transport, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.
 • Facilități de locuire:
 • Acordarea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:
 • Acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • Scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane- de această facilitate beneficiază și adultul cu handicap accentuat
  Beneficiază de aceste facilități şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.

Acces gratuit sau subvenționat parțial la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber pe național și pe plan european, în țările Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta pe baza Cardului European pentru Dizabilitate.

Ghidul privind obținerea certificatului de dizabilitate pentru persoanele strămutate din Ucraina

Format PDF.

Guide to Obtaining a Disability Certificate in Romania

There are 10 types of disabilities according to Romanian legislation: physical, visual, auditory, deafblindness, somatic, mental, psychiatric, HIV/AIDS, combined, and rare illnesses.

Depending on the severity, one of the four disability levels are assigned: mild, medium, profound, or severe.

The evaluation and reevaluation process for determining the disability level is carried out by the Complex Evaluation Service for Adults with Disabilities (SECPAH) and the Evaluation Commission for Adults with Disabilities (CEPAH) within the Directorate General for Social Assistance and Child Protection (DGASPC) where the individual is domiciled.

The Complex Evaluation Service for Adults with Disabilities (SECPAH) recommends whether or not to classify a person as disabled, as well as protective measures and the rehabilitation and social integration programme.

This recommendation is reviewed by the Evaluation Commission for Adults with Disabilities (CEPAH), which issues the certificate of classification in terms of level and type of disability, and the Program for Rehabilitation and Social Integration (PRIS).

The evaluation process is carried out in an integrated manner, taking into account the medical-psychosocial perspective.

Any Romanian citizen, citizen of another country, or stateless person, during the period in which he/she is domiciled or resides in Romania, may  obtain a certificate of classification in terms of level and type of disability if they meet the legal criteria.

The evaluation file for the disability level can be submitted in person, sent by registered mail, or via e-mail to the Directorate General for Social Assistance and Child Protection (DGASPC) or the city hall’s registry office where the individual is domiciled.

Considering the situation of people displaced from Ukraine, the Higher Commission for the Evaluation of Adults within the National Authority for the Rights of Persons with Disabilities (ANPDPD) has issued Methodological Instruction No. 2/2022, which applies only to Ukrainian citizens for the reasons stated therein.

As mentioned in Methodological Instruction No. 2/2022, for Ukrainian citizens seeking evaluation for disability classification, the following documents are required:

 • A document proving their temporary residence rights in Romania (residence permit); With regard to the specification of a home address, which is necessary for the evaluation process, it is noted that one of the following options can be accepted:
  • A certificate on own responsibility issued by the General Inspectorate for Immigration;
  • A certificate issued by a local authority confirming the person’s domicile;
  • A notarized and translated declaration.
 • A medical specialist’s report describing the current condition, treatment received, hospital discharge note (if applicable), other paraclinical investigations, etc.
 • Presentation of documents establishing the medical history of the condition (medical certificate issued by the family doctor, previous disability certificates, medical reports, medical records, hospital discharge notes, etc.);
 • All presented documents must be translated into Romanian and legalized;
 • In situations where individuals find themselves unable to provide the necessary documents to confirm the early onset of their medical condition(s) due to compelling circumstances, such as being a refugee from a country in armed conflict, the procedure to be followed is to derogate from the provisions of Order no. 762/1992/2007 as amended and supplemented, by the applicant completing an affidavit of medical history and onset of the condition.

Regarding the income earned by the person in their country of origin and evidence of whether the person received any form of social protection (disability certification) in Ukraine, it is noted that this can be requested as far as it is feasible in view of the ongoing military conflict in Ukraine. If the person cannot provide the aforementioned information, they can complete a self-declaration.

Social benefits for people with disabilities, including the monthly allowance and the personal supplementary budget, can be granted regardless of income, with Law No. 448/2006 not specifying particular cross-border situations.

 • SECPAH reviews the file and, within 5 business days, communicates the planned date on which the person must physically report  to the DGASPC office  for evaluation;
 • Evaluation can also be conducted at the individual’s residence if the social investigation and the medical letter from the family doctor state that the person is not able to travel;
 • Evaluation is to be completed within a maximum of 60 days from the file registration date. In case of an incomplete file, the individual will be asked to complete it with the necessary documents by the scheduled evaluation date;
 • The evaluation concludes with a Complex Evaluation Report, which includes a recommendation for classification or non-classification and a proposal for an Individual Rehabilitation and Social Integration Program (PIRIS);
 • The file is then sent to the Evaluation Commission for Adults with Disabilities (CEPAH), which analyzes and resolves it within a maximum of 15 business days from the referral date. CEPAH may request additional documents in certain situations.
 • The certificate of disability is sent by mail with confirmation of receipt to the individual’s domicile.

The higher commission within ANPDPD has decision-making authority in addressing appeals against the certificates of disability classification issued by the Evaluation Commissions for Adults with Disabilities. It also conducts methodological coordination and monitoring activities for the evaluation and classification of the degree and type of disability.

Appeals against disability classification certificates can be submitted within 30 days of the certificate’s issuance through one of the following methods:

 • Online at the secretariat of the Higher Commission at the email address contestatie@anpd.gov.ro,
 • Directly to the ANPDPD , address: General Constantin Budișteanu Street no. 28C, 1st floor, sector 1, Bucharest, CP 010773;
 • To the secretariat of the Evaluation Commission for Adults with Disabilities that issued the disability

The resolution of appeals takes up to 60 business days.

CEPAH determines the validity period of the certificate of disability classification based on medical, psychological, and social criteria.

If the certificate of disability classification expires, a new evaluation file must be submitted 60 days before the expiration.

For individuals with disabilities resulting in irreversible functional and/or structural-anatomical deficiencies who cannot participate in rehabilitation programs, CEPAH establishes a permanent certificate validity period without the need for periodic reevaluations.

Individuals approaching 18 years of age must follow the mentioned procedure since the new certificate will be issued upon turning 18.

Rights to Social Assistance

 • The right to social assistance in the form of social services is granted upon request or as appropriate, based on supporting documents.
 • The request for the right to social services is registered with the local public administration authority within whose territorial jurisdiction the person with disabilities is domiciled or resides.
 • The request and supporting documents are submitted for registration by the person with disabilities, their family, legal representative, personal assistant, professional personal assistant, or the non-governmental organization of which the person with disabilities is a member.
 • Adults with disabilities are eligible for social services provided at home, in the community, in day centers, and in residential centers, both public and private.
 • Social benefits are automatically granted to individuals holding a certificate of disability.
 • The right to social benefits is granted from the month following the classification of the person with disabilities. It is automatically provided for the entire validity period of the certificate, ceasing from the month following the loss of the disability classification or, if applicable, the submission of a request to renounce social benefits.
 • Payments are not made for the period of disability evaluation and classification request resolution.
 • In cases where the person classified with a disability chooses not to receive social benefits, they can submit a request to that effect.

 

Benefits for Adults with Severe Disabilities

 • Monthly allowance, regardless of income, amounting to 419 lei – 70% of Social Reference Indicator (ISR), (as of 01.03.2022);
 • Personal supplementary monthly budget, regardless of income, amounting to 180 lei – 30% of ISR (as of 01.03.2022);
 • Carer’s allowance in the amount of 1,898 lei (as of 01.01.2023) or employment of a personal assistant (for individuals classified as „severe – with a personal assistant”);
 • Free interurban transportation, with a choice of any train type, up to the cost of a reservation ticket for second-class interregional IR trains, buses, or river transport vessels, for 24 trips per calendar year or fuel cost reimbursement in the amount of 1500 lei;
 • Free transportation on all urban surface public transport lines;
 • Monthly subway pass reimbursement with an unlimited number of trips.

 

Benefits for Adults with Profound Disabilities

 • Monthly allowance, regardless of income, in the amount of 317 lei – 53% of ISR (as of 01.03.2022).
 • Monthly personal supplementary budget, regardless of income, in the amount of 132 lei – 22% of ISR (as of 01.03.2022).
 • Free interurban transportation, with a choice of any train type, up to the cost of a reservation ticket for second-class interregio IR trains, buses, or river transport vessels, for 12 trips per calendar year or fuel cost reimbursement in the amount of 750 lei.
 • Free transportation on all urban surface public transport lines.
 • Reimbursement of the monthly subway pass with an unlimited number of trips.

 

Benefits for Adults with Medium Disabilities

 • Monthly personal supplementary budget, regardless of income, in the amount of 72 lei – 12% of ISR (as of 01.03.2022).

 

Facilities

 • Health insurance coverage;
 • Free spa treatment vouchers;
 • Free parking in specially designated public spaces for individuals with disabilities or their legal representatives;
 • Exemption from paying national road usage fees based on the road vignette;
 • Transportation facilities (free urban surface transport, subway pass reimbursement, interurban travel tickets) for companions of adults with severe and profoundly disabled individuals, in their presence, based on a social survey; for personal assistants to severely disabled people and for professional personal assistants to severely or severely disabled people.;
 • Reimbursement of fuel costs for car travel;
 • Access to any form of education, regardless of age, in line with the type, level of disability, and educational needs;
 • Reduced standard retirement age for individuals actively employed;
 • Medical devices and assistive technologies;
 • State-funded credit for purchasing a car or adapting a residence as needed;
 • Tax benefits:
  • Exemption from property tax – Art. 456 para. (1) letter t) of Law No. 227/2015 on the Fiscal Code, with subsequent amendments and additions,
  • Exemption from land tax – Art. 464 para. (1) letter t) of the Fiscal Code
  • Exemption from motor vehicle tax – Art. 469 para. (1) letter b) of the Fiscal Code
 • Facilities are provided for:
  • For the building used as a domicile, the land associated with the domicile building, and the means of transportation owned or co-owned by individuals with severe or profound disabilities and individuals classified in the first degree of disability, as well as their legal representatives, for the period when they are responsible for the care, supervision, and maintenance of individuals with severe or profound disabilities and individuals classified in the first degree of disability starting from January 1 of the fiscal year, for individuals who hold supporting documents issued by December 31 of the previous fiscal year and submitted to the specialized departments of local public authorities until March 31, inclusive.
 • Housing benefits:
  • Allocation of additional living space compared to the minimum legal living standards, based on lease contracts for dwellings owned by the public or private domain of the state or its administrative-territorial units;
 • Individuals with severe disabilities are entitled to the following rights:
  •  Provision of additional living space beyond the minimum housing standards prescribed by law, based on lease contracts for dwellings owned by the public or private domain of the state or its administrative-territorial units.
  • Exemption from rent payments for residential areas with a housing purpose owned by the state or its administrative-territorial units and used by these individuals – this benefit also applies to adults with profound disabilities.

These benefits are also available to the family or legal representative during the period in which they are responsible for a child or adult with severe disabilities.

 • Free or partially subsidized access to cultural, sports, and leisure events nationally and across Europe, in the countries of Slovenia, Cyprus, Belgium, Italy, Estonia, Finland, and Malta, based on the European Disability Card.

Guide to Obtaining a Disability Certificate in Romania

PDF Format.

Керівництво по отриманню довідки про інвалідність в Румунії UKR

Згідно з румунським законодавством, існує 10 видів інвалідності: фізична, зорова, слухова, глухонімота, соматична, психічна, психіатрична, ВІЛ/СНІД, комбінована та рідкісні захворювання.

Залежно від ступеня тяжкості присвоюється одна з чотирьох груп інвалідності: легка, помірна, суттєва або тяжка.

Процес визнання(експертизи)  та повторна експертиза  для визначення групи  інвалідності здійснюється Службою Комплексної Експертизи для Дорослих Осіб з інвалідністю (SECPAH) та Експертна Комісія для Дорослих Осіб з Інвалідністю (CEPAH) при Головному управлінні соціальної допомоги та захисту дітей (DGASPC) за місцем проживання особи.

Служба Комплексної Експертизи для Дорослих Осіб з Інвалідністю (SECPAH) рекомендує, чи визнавати особу інвалідом, а також захисні заходи та програму реабілітації та соціальної інтеграції.

Ця рекомендація розглядається Експертною Комісією для Дорослих Осіб з Інвалідністю (CEPAH), яка видає посвідчення про класифікацію за ступенем  і типом інвалідності, та Програму реабілітації та соціальної інтеграції (PRIS).

Процес визнання  здійснюється комплексно, з урахуванням медико-психосоціальної перспективи.

Будь-який громадянин Румунії, громадянин іншої країни або особа без громадянства, протягом періоду, коли він/вона проживає тимчасово або постійно в Румунії, може отримати посвідчення про класифікацію за групою і типом інвалідності, якщо він/вона відповідає встановленим законом критеріям.  Документи потрібні для встановлення ступеня інвалідності можна подати особисто, надіслати рекомендованим листом або електронною поштою до Головного управління соціальної допомоги та захисту дітей (DGASPC) або  до реєстраційного центру у мерії за місцем проживання особи.

Враховуючи ситуацію людей, переміщених з України, Вища Експертна Комісія для Дорослих Осіб з інвалідністю при Національному органі з прав осіб з інвалідністю (ANPDPD) видала Методичну інструкцію № 2/2022, яка застосовується лише до громадян України з причин, викладених у ній.

Як зазначено в Методичній інструкції № 2/2022, для громадян України, які звертаються за експертизою  для встановлення інвалідності, необхідні наступні документи:

 • Документ, що підтверджує право на тимчасове проживання в Румунії (дозвіл на проживання); Що стосується вказівки домашньої адреси, яка необхідна для процесу визнання, зазначається, що може бути прийнятий один з наступних варіантів:
  • Довідка – афедавіт, видана Генеральною інспекцією з питань імміграції
  • Довідка, видана місцевим органом влади, що підтверджує місце проживання особи;
  • Нотаріально завірена та перекладена самодекларація про адресу.
 • Висновок лікаря-спеціаліста з описом поточного стану, отриманого лікування, виписка з лікарні (за наявності), інші параклінічні дослідження тощо.
 • Надання документів, що встановлюють історію хвороби (медична довідка, видана сімейним лікарем, попередні листки непрацездатності, медичні висновки, медичні картки, виписки з лікарні тощо);
 • Всі надані документи повинні бути перекладені на румунську мову та легалізовані;
 • У ситуаціях, коли особа не може надати необхідні документи, що підтверджують ранній прояв захворювання, у зв’язку з поважними обставинами, наприклад, якщо вона є біженцем з країни, яка перебуває у стані збройного конфлікту, слід відступити від положень Розпорядження №. 762/1992/2007 зі змінами та доповненнями, шляхом заповнення заявником афідевіту про історію хвороби та прояв  захворювання.

Щодо доходу, який отримується особою в країні походження, та доказів того, чи отримувала особа будь-яку форму соціального захисту (підтвердження інвалідності) в Україні, зазначається, що це може вимагатися  настільки, наскільки це можливо з огляду на триваючий військовий конфлікт в Україні. Якщо особа не може надати вищезазначену інформацію, вона може заповнити самодекларацію.

Соціальні виплати для людей з інвалідністю, включаючи щомісячну допомогу та особисте додаткове нарахування, можуть надаватися незалежно від доходу, причому Закон № 448/2006 не визначає конкретних транскордонних ситуацій.

 • SECPAH розглядає документи і протягом 5 робочих днів повідомляє заплановану дату, коли особа повинна фізично з’явитися до офісу DGASPC для проведення експертизи;
 • Експертиза також може бути проведене за місцем проживання особи, якщо соціальна експертиза та медичний висновок сімейного лікаря свідчать про те, що особа не може пересуватися;
 • Експертиза має бути завершена протягом максимум 60 днів з дати реєстрації документів. У разі неповного пакету документів, особі буде запропоновано доповнити його необхідними документами до запланованої дати проведення експертизи;
 • Експертиза завершується складанням Звіту про Комплексну Експертизу, який містить рекомендацію щодо надання інвалідності та класифікації або ненадання та пропозицію щодо індивідуальної програми реабілітації та соціальної інтеграції (PIRIS);
 • Потім пакет документів надсилається до  Експертної Комісії для Дорослих Осіб з Інвалідністю  (CEPAH), яка аналізує її та приймає рішення протягом максимум 15 робочих днів з дати направлення. У певних ситуаціях CEPAH може запросити додаткові документи.
 • Довідка про інвалідність надсилається поштою з повідомленням про вручення за місцем проживання особи.

Вища комісія при Національному органі з прав осіб з інвалідністю ( має повноваження приймати рішення щодо розгляду апеляцій на довідки про встановлення інвалідності, видані Експертними Комісіями для Дорослих Осіб з Інвалідністю. Вона також здійснює методологічну координацію та моніторинг діяльності з оцінки та класифікації ступеня та типу інвалідності.

Оскарження довідки про встановлення групи інвалідності можна подати протягом 30 днів з дня видачі довідки одним із зазначених нижче способів:

 • Онлайн в секретаріаті Вищої комісії за електронною адресою contestatie@anpd.gov.ro,
 • Безпосередньо до ANPDPD , адреса: General Constantin Budișteanu Street no. 28C, 1st floor, sector 1, Bucharest, CP 010773;
 • До секретаріату Експертної Комісії для Дорослих Осіб з інвалідністю, яка видала довідку про інвалідність.

Розгляд апеляцій займає до 60 робочих днів.

CEPAH визначає термін дії довідки про групу  інвалідності на основі медичних, психологічних та соціальних критеріїв.

Якщо термін дії довідки про встановлення інвалідності закінчується, за 60 днів до закінчення терміну дії необхідно подати новий пакет документів.

Для осіб з інвалідністю, що призвела до незворотних функціональних та/або структурно-анатомічних порушень, які не можуть брати участь у реабілітаційних програмах, CEPAH встановлює постійний термін дії довідки без необхідності періодичних повторних експертиз.

Особи, яким скоро виповниться  18 років, повинні виконати зазначену процедуру, оскільки нове посвідчення буде видано після досягнення 18-річного віку.

Право на соціальну допомогу

 • Право на соціальну допомогу у вигляді соціальних послуг надається за зверненням або в міру необхідності на підставі підтверджуючих документів.
 • Заява про право на соціальні послуги реєструється в місцевому органі державної влади, в межах територіальної юрисдикції якого проживає або перебуває особа з інвалідністю.
 • Заява та підтверджуючі документи подаються для реєстрації особою з інвалідністю, її сім’єю, законним представником, особистим помічником, професійним особистим помічником або громадською організацією, членом якої є особа з інвалідністю.
 • Дорослі люди з інвалідністю мають право на соціальні послуги, що надаються вдома, в громаді, денних центрах та інтернатах, як державних, так і приватних.
 • Соціальні виплати автоматично надаються особам, які мають посвідчення про інвалідність .
 • Право на соціальні виплати надається з місяця, наступного за встановленням інвалідності. Воно надається автоматично на весь термін дії посвідчення, припиняючись з місяця, наступного за втратою групи інвалідності або, у відповідних випадках,з подання заяви про відмову від соціальних пільг.
 • Виплати не здійснюються в період проведення експертизи інвалідності та розгляду запиту на встановлення групи.
 • Якщо особа з інвалідністю не бажає отримувати соціальні виплати, вона може подати відповідну заяву.

 

Виплати для дорослих з тяжкими формами інвалідності

 • Щомісячна допомога, незалежно від доходу, становить 419 леїв – 70% від соціального орієнтовного показника (ISR), (станом на 01.03.2022);
 • Особисте додаткове щомісячне нарахування, незалежно від іншого доходу, у розмірі 180 леїв – 30% від (ISR)(станом на 01.03.2022);
 • Допомога по догляду у розмірі 1898 леїв (з 01.01.2023) або наймання персонального асистента (для осіб, віднесених до категорії „тяжких – з персональним асистентом);
 • Безкоштовний проїзд у міжміському транспорті, з можливістю вибору будь-якого типу поїзда, до вартості квитка на другий клас міжрегіональних поїздів, автобусів або річкових транспортних суден, 24 поїздки протягом календарного року або відшкодування витрат на паливо у розмірі 1500 леїв;
 • Безкоштовний проїзд на всіх лініях міського наземного громадського транспорту;
 • Щомісячне відшкодування вартості проїзного на метро з необмеженою кількістю поїздок.

 

Виплати для дорослих з суттєвими порушеннями

 • Щомісячна допомога, незалежно від доходу, у розмірі 317 леїв – 53% від (ISR) (станом на 01.03.2022).
 • Щомісячне особисте додаткове нарахування, незалежно від іншого доходу, у розмірі 132 леїв – 22% від (ISR) (станом на 01.03.2022).
 • Безкоштовний проїзд у міжміському транспорті, з можливістю вибору будь-якого типу поїзда, до вартості квитка на другий клас міжрегіональних поїздів IR, автобусів або річкових транспортних суден, 12 поїздок протягом календарного року або відшкодування витрат на пальне у розмірі 750 леїв.
 • Безкоштовний проїзд на всіх лініях міського наземного громадського транспорту.
 • Відшкодування вартості місячного проїзного на метро з необмеженою кількістю поїздок.

 

Виплати  для дорослих з  інвалідністю помірної тяжкості

 • Щомісячне особисте додаткове нарахування, незалежно від іншого доходу, у розмірі 72 леїв – 12% від (ISR) (станом на 01.03.2022).

 

Пільги

 • Медичне страхування;
 • Безкоштовні ваучери на реабілітаційні процедури;
 • Безкоштовне паркування на спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю або їхніх законних представників;
 • Звільнення від сплати національних зборів за користування дорогами на основі дорожньої віньєтки;
 • Транспортні послуги (безкоштовний міський наземний транспорт, відшкодування проїзду в метро, міжміські проїзні квитки) для супроводжуючих дорослих осіб з тяжкими та суттєвими формами інвалідності, в їх присутності, на основі соціального опитування; для особистих асистентів для осіб з тяжкими формами інвалідності та для професійних особистих асистентів для осіб з тяжкими та суттєвими формами інвалідності. ;
 • Відшкодування витрат на пальне для поїздок на автомобілі;
 • Доступ до будь-якої форми освіти, незалежно від віку, відповідно до типу, ступеня інвалідності та освітніх потреб;
 • Зниження стандартного пенсійного віку для осіб, які активно працюють;
 • Медичне обладнання та допоміжні технології;
 • Державний кредит на купівлю автомобіля або пристосування житла до потреб;
 • Податкові пільги:
  • Звільнення від податку на нерухомість – ст. 456 ч. (1) пп. t) Закону № 227/2015 про Податковий кодекс, з наступними змінами та доповненнями,
  • Звільнення від сплати земельного податку – ст. 464 ч. (1) п. „т” Податкового кодексу
  • Звільнення від сплати податку з власників транспортних засобів – ст. 469 п. (1) літ. б) Податкового кодексу

 

 • Передбачені зручності:

для будинку, що використовується як місце проживання, земельної ділянки, пов’язаної з будинком, та транспортних засобів, що перебувають у власності або у спільній власності осіб з тяжкими або суттєвими формами інвалідності та осіб, віднесених до першого ступеня інвалідності, а також їх законних представників, на період, коли вони відповідають за догляд, нагляд та обслуговування осіб з тяжкими або суттєвими формами інвалідності та осіб, віднесених до першого ступеня інвалідності, починаючи з 1 січня бюджетного року, для осіб, які мають підтверджуючі документи, видані до 31 грудня попереднього бюджетного року та подані до профільних управлінь органів місцевої публічної адміністрації до 31 березня включно.

 • Житлові пільги:

 

 • Надання додаткової житлової площі порівняно з мінімальними встановленими законодавством нормами на підставі договорів найму житла, що перебуває у державній або приватній власності держави або її адміністративно-територіальних одиниць;
 • Особи з тяжкими формами інвалідності мають наступні права:
  • Надання додаткової житлової площі понад встановлені законодавством мінімальні житлові норми на підставі договорів найму (оренди) житла, що перебуває у державній або приватній власності держави чи її адміністративно-територіальних одиниць.
  • Звільнення від плати за оренду житла, що має житлове призначення і перебуває у власності держави або її адміністративно-територіальних одиниць та використовується цими особами – ця пільга також поширюється на повнолітніх осіб з суттєвими формами інвалідності.

Ці пільги також доступні для сім’ї або законного представника протягом періоду, коли вони несуть відповідальність за дитину або дорослого з тяжкими формами інвалідності.

 • Безкоштовний або частково субсидований доступ до культурних, спортивних та розважальних заходів на національному рівні та по всій Європі, в країнах Словенії, Кіпру, Бельгії, Італії, Естонії, Фінляндії та Мальті, на основі Європейської карти інвалідності.

Керівництво по отриманню довідки про інвалідність в Румунії UKR

формат pdf

Abrevieri

HG – Hotărâre de Guvern

DGASPC – Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

SECPAH – Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

CEPAH – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap