Solicitarea informaţiilor de interes public

Secțiunea include informații despre numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor, formularul de solicitare, modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative, lista documentelor de interes public și rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001.

Buletin informativ

Secțiunea cuprinde informaţiile de interes public solicitate de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare și rapoartele anuale de evaluare a implementării Legii nr 554/2021.

Buget

Secțiunea conține informații anuale legate de bugetele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Bilanțuri

Secțiunea cuprinde informații financiare anuale cu privire la bunuri (activele) și sursele de finanțare (pasivele).

Achiziții publice

Secțiunea cuprinde programul anual al achizițiilor pentru anul 2022 și documentația completă pentru achizițiile publice realizate.

Formulare-tip

Secțiunea include toate modelele de cereri/formulare tipizate pe care ANPDPD le solicită a fi completate de către cetăţeni sau persoane juridice, în scopul soluţionării unor cereri.

Declarații de avere și interese

Secțiunea cuprinde declarații de avere și interese pentru persoanalul de conducere și execuție (activ și plecat) al ANPDPD pentru anul 2022. Prin intermediul declarațiilor de avere se prezintă drepturile şi obligaţiile persoanei din cadrul ANPDPD, ale soţului/soţiei acesteia, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere.

Prin intermediul declarațiilor de interese se prezintă funcţiile şi activităţile efectuate de către persoanei din cadrul ANPDPD conform Anexa nr. 2 din Legea nr. 176/2010.

Comisia paritară

Secțiunea include actul administrativ de constituire a comisiei paritare de la nivelul ANPDPD.

Protecţia datelor cu caracter personal

Secțiunea include informații privind legislația în domeniu și datele de contact ale responsabilului de protecția datelor din ANPDPD.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi