Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia.

Activitatea persoanelor atestate ca APP se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu.

Contractul individual de muncă al APP se încheie cu DGASPC sau cu furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.

Contractul individual de muncă începe să îşi producă efectele la data emiterii dispoziţiei care stabileşte măsura de protecţie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist se acordă o alocație lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană și echipament, astfel:

a) 1,2 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana adultă cu handicap accentuat;

b) 1,5 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pentru persoana adultă cu handicap grav.

Asigurarea de îngrijire și protecție a adultului cu handicap grav sau accentuat de către APP reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării.

Poate beneficia de serviciile APP adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spațiu de locuit, nu realizează venituri sau realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie.

Persoana care doreşte să devină APP adresează o cerere de atestare către DGASPC în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa. Cererea va menţiona în mod obligatoriu:

  • numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime, conform standardelor minime obligatorii,
  • disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA,
  • motivaţia pentru care doreşte să devină asistent personal profesionist

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

  1. Copii de pe actele de stare civilă;
  2. Copie de pe dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu;
  3. O scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
  4. Adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
  5. Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
  6. Declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
  7. Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist ( emis de un furnizor acreditat de formare profesională).

Evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestarea ca APP este realizată în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, la sediul propriu și la domiciliul persoanei, de un asistent social, un psiholog şi un medic, specialiști ai Serviciului Evaluare Complexă Persoanei Adulte cu Handicap.

După evaluare, dosarele instrumentate de către specialişti se înaintează Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, care desfășoară activitate decizională în domeniul atestării  APP.

Daca ai întrebări, verifică daca găsești deja răspunsurile

Link intern.

Legislație specifică

HOTĂRÂRE Nr. 548/2017 din 27 iulie 2017

Privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist.

Link extern.

ORDIN Nr. 1691/2018 din 21 mai 2018

Pentru aprobarea modelului atestatului de asistent personal profesionist.

Link extern.

ORDIN Nr. 1069/2018 din 13 februarie 2018

Privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Link extern.

Abrevieri

HG – Hotărâre de Guvern

APP – Asistent Personal Profesionist 

DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului