Conform Legii 448/2006, unitatea protejată autorizată este entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, precum și orice formă de organizare aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap.

În vederea eliberării autorizației de funcționare ca unitate protejată, o entitate trebuie să se încadreze într-una din următoarele situații:

 • să fie cu personalitate juridică și gestiune proprie, cu minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III angajate, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III să reprezinte cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
 • să fie fără personalitate juridică, sub formă de secție, atelier sau altă structură cu gestiune proprie, din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, cu minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III angajate, reprezentând cel puțin 30% din totalul angajaților secției/atelierului/structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților secției, atelierului sau structurii;
 • să fie persoană fizică deținătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în situația în care:

     (i) este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una dintre formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;

     (ii) este persoană fizică autorizată;

     (iii) este membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

Pentru autorizare, se depune un dosar cu următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea autorizației, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 din Procedura de autorizare;
 • actele privind înființarea și organizarea entități, în termen de valabilitate:

– act constitutiv/statut din care să rezulte activitățile economice desfășurate (în cazul operatoriilor  economici, organizațiilor neguvernamentale);

– act normativ/regulament de organizare și funcționare (în cazul instituțiilor publice);

– certificat de înregistrare în registrul comerțului  (în cazul operatoriilor  economici,  persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale);

– certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial întocmit de instanța de judecată (în cazul organizațiilor neguvernamentale);

– certificat constatator de bază, emis de oficiul registrului comerțului eliberat de Oficiul Național al registrului Comerțului (ONRC) pentru operatorii  economici,  persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;

– extras din Registrul special al asociațiilor si fundațiilor (în cazul organizațiilor neguvernamentale);

– copie de pe cartea de identitate, autorizație/atestat/decizie/aviz de liberă practică, orice document care să ateste înscrierea într-o formă de organizare, pentru exercitarea profesiei în baza unei legi speciale (pentru persoană fizică deținătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii);

– actul din care să reiasă codul de înregistrare fiscală;

– un document justificativ din partea operatorului economic, instituției publice sau a organizației neguvernamentale, prin care se atestă înființarea unei secții, a unui atelier sau unei alte structuri în cadrul acestuia/acesteia, pentru care se solicită autorizarea;

 • tabelul cu domeniul/domeniile de activitate și personalul angajat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 din Procedura de autorizare;
 • raport per salariat extras, din Registrul general de evidență a salariaților, pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul III, extras cu maximum 3 zile lucrătoare anterior datei de completare a cererii de autorizare (pentru angajații cu contrat individual de muncă – operatorii economici, ONG, instituții publice);
 • copie a convenției individuale de muncă (în cazul societăților cooperative meșteșugărești);
 • copii ale documentelor de încadrare în grad de handicap sau decizia asupra capacității de muncă, din care să reiasă gradul de invaliditate III, în termen de valabilitate;
 • declarația-angajament semnată de reprezentantul legal al unității protejate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 din Procedura de autorizare.

Dosarul se poate depune:

 • prin poștă, cu confirmare de primire la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități din municipiul București, str. General Constantin Budișteanu, nr 28C, etaj 1, Sector 1, București,
 • personal, la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, municipiul București, str. General Constantin Budișteanu, nr 28C, etaj 1, Sector 1, București,
 • prin poșta electronică, pe adresa de e-mail: registratura@anpd.gov.ro.

Daca ai întrebări, verifică dacă găsești deja răspunsurile

Link intern.

Registrul unităților protejate

Publicat la 09.02.2024. Format XLS.

Ordinul nr. 847/2021 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate și Procedura de autorizare a unităților protejate

Format PDF.

Formulare

Anexa nr. 1 la procedură – Autorizația de funcționare

Format DOC.

Anexa nr. 2 la procedură – Cererea pentru eliberarea autorizației

Format DOC.

Anexa nr. 3 la procedură – Tabel cu domeniile de activitate și personal angajat

Format DOC.

Anexa nr. 4 la procedură – Declarație angajament

Format DOC.

Anexa nr. 5 la procedură – Registrul unităților protejate

Format DOC.

Anexa nr. 6 la procedură – Notificare pentru completarea domeniului de activitate al unității protejate

Format DOC.

Anexa nr. 7 la procedură – Raportul de activitate

Format DOC.

Abrevieri

ONRC – Oficiul Național al Registrului Comerțului

ONG – Organizație neguvernamentală