Drepturile persoanelor cu dizabilități sunt definite de Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) și, asemenea majorității statelor lumii, România s-a angajat să respecte aceste drepturi ratificând CDPD. În acest context, strategiile si programele derulate de ANPDPD devin resurse și instrumente pentru implementarea CDPD în România.

Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027

Aprobată prin HG 490/2022, conține un plan de măsuri pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi și să îmbunătățească condițiile de trai ale acestora. Această strategie reprezintă o condiție obligatorie în alocarea fondurilor europene în perioada 2022-2027.

Strategia naţională privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022-2030

Aprobată prin HG 1543/2022, conține direcții de acțiune care facilitează o viață independentă pentru persoanele cu dizabilități într-o comunitate incluzivă.

Programul de Interes National (PIN)

ANPDPD deruleaza 2 programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020

POR 2014-2020 este gestionat de Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

Promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Prin axa Administrație publică și sistem judiciar eficiente, ANPDPD va implementa două proiecte în perioada 2019/2023. Proiectul Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității are ca obiectiv elaborarea unui set de criterii medco/psiho/sociale în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu dizabilități. Proiectul Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU pentru persoane cu dizabilități va  facilita monitorizarea modului în care drepturile persoanelor cu dizabilități sunt respectate.

Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020

POC susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare  și infrastructura subdezvoltată de TIC.

Prin axa 2 Tehnologia informației și comunicațiilor pentru o economie digitală competitivă, ANPDPD implementează proiectul Sistem national de management privind dizabilitatea, dezvoltând o platformă națională centralizată pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la persoanele cu dizabilități

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2022

POCU are ca obiectiv general integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Prin axa 3 Locuri de muncă pentru toți, ANPDPD implementează proiectul Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, sprijinind accesul egal la mediul fizic, informațional și comunicațional a persoanelor cu dizabilități în vederea cresterii sanselor de ocupare.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 2021-2027

Obiectivul general al PNRR îl constituie dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie. ANPDPD este responsabil de componenta de reformă (elaborarea actelor normative necesare dezinstitutionalizării și maparea beneficiarilor din serviciile sociale rezidențiale). Pe componenta Investiții, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin ANPDPD coordonează proiectele de renovare/modernizare și dezvoltare de servicii sociale în comunitate.

Programul Incluziune si Demnitate Sociala (POIDS) 2021-2027

POIDS sprijină incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă. ANPDPD va implementa prin axa 7 și 9 proiecte în valoare de peste 300 000 milioane euro, proiecte destinate persoanelor cu dizabilități pe componente legate de angajare, antreprenoriat, tehnologie asistivă, servicii sociale în comunitate, formare, inovație și cercetare.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

PIN – Programul de Interes National

POR – Programul Operațional Regional

POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă

POC – Programul Operațional Competitivitate

POCU – Programul Operațional Capital Uman

PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență

POIDS – Programul Incluziune si Demnitate Sociala