În vederea exercitării misiunilor de control, reprezentanţii Compartimentului Corp Control au drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat. Aceștia au drept de acces şi la domiciliul/reşedinţa persoanelor fizice care au în îngrijire persoane cu dizabilități.

Membrii echipei de control au dreptul de a solicita orice informaţii sau documente necesare, intervievează şi iau declaraţii de la conducătorii acestora şi de la orice funcţionar sau lucrător care poate da informaţiile necesare soluţionării cazului. Informațiile sunt solicitate autorităţilor administraţiei publice, altor instituţii şi persoane juridice care în activitatea desfăşurată lucreză direct cu persoanele cu dizabilități, precum şi persoanelor fizice care asigură protecţia acestora.

În urma procesului de analizare a datelor și documentelor verificate sunt stabilite o serie de concluzii, măsuri sau recomandări. Sunt formulate propuneri concrete de remediere a abaterilor constatate şi restabilire a legalităţii.

În perioada august – decembrie 2022 au fost realizate trei acțiuni de control. Acestea au fost demarate în urma sesizărilor adresate către ANPDPD. Sesizările au avut ca obiect situații privind nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, abuzuri, ori disfuncționalități în funcționarea unor servicii sociale destinate persoanelor cu handicap.

Astfel, au avut loc acțiuni de control la sediul a două Centre de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, aparținând unui furnizor privat de servicii sociale și au fost verificate documente cu privire la un Centru de Abilitare și Reabilitare, care funcționează în structura unui DGASPC.

A fost constat faptul că lipseau anumite autorizații, precum și o licență de funcționare a unui serviciu social. O altă concluzie comună tuturor centrelor verificate este lipsa personalului de specialitate. Numărul angajaților este insuficient pentru asigurarea calitativă și cantitativă a serviciilor destinate beneficiarilor. Nu toți angajații au fost instruiți și formați profesional în acord cu prevederile legislației aplicabile în domeniu. Într-unul din cazurile analizate, capacitatea maximă de 50 de locuri a centrului a fost depășită.

Au fost constatate încălcări ale standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Astfel, au fost constatate deficiențe cu privire la găzduirea, alimentația, asistența pentru sănătate, evaluarea, realizarea activităților și serviciilor de specialitate, monitorizarea și informarea beneficiarilor.

În vederea remedierii deficiențelor constatate, echipa de control a formulat o serie de măsuri și recomandări:

– continuarea efectuării demersurilor în vederea obținerii avizelor, autorizațiilor, licenței de funcționare;

– respectarea capacității centrului rezidențial;

– asigurarea structurii de personal de specialitate în vederea furnizării serviciilor către beneficiari;

– instruirea și formarea continuă a personalului centrelor;

– accesibilizarea spațiilor din centre;

– respectarea condițiilor privind găzduirea și alimentația beneficiarilor;

– oferirea către beneficiari a asistenței pentru sănătate;

– evaluarea situației unor beneficiari, cu planificarea de servicii în acord cu recomandările specialiștilor;

– monitorizarea realizării serviciilor furnizate, cu înregistrarea evoluției situației/progreselor beneficiarilor;

– asigurarea unor medii sigure beneficiarilor în vederea asigurării protecției împotriva exploatării, violenței și abuzului, precum și împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau degradante;

– organizarea unor sesiuni de instruire a beneficiarilor;

– realizarea activităților de menținere/dezvoltare a deprinderilor beneficiarilor, în acord cu prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului