Orice persoană poate solicita informații de interes public, definite ca orice informatie care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației. (art. 2., lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public)

Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public solicitarea în scris a informaţiilor de interes public de la ANPDPD cuprinde următoarele elemente:

  • informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii identificarea informaţiei de interes public;
  • numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Date persoană care furnizează informații de interes public: Mihaela Idita – Consilier Superior –  Direcţia Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

Tel: 021.212.54.42, E-mail: registratura@anpd.gov.ro

Formularul de solicitare

Formular cu completare online pentru solicitarea informațiilor de interes public.

Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative

Detalii despre depunerea unei reclamații administrative.

Lista documentelor de interes public

Formular cu completare online pentru solicitarea informațiilor de interes public.

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Rapoarte anuale privind evaluarea aplicării Legii nr. 544/2001.

Abrevieri

ANPDPD – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

art. – articolul