Serviciile sociale reprezintă activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Beneficiază de servicii sociale toți cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România, aflați în situaţii de dificultate.

După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în:

 • servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei,
 • servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi,
 • servicii sociale destinate persoanelor vârstnice,
 • servicii sociale destinate victimelor violenţei în familie,
 • servicii sociale destinate persoanelor fără adăpost,
 • servicii sociale destinate persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.,
 • servicii sociale destinate victimelor traficului de persoane,
 • servicii sociale destinate persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune etc.
 • Principalii furnizori publici de servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, sunt DGASPC de la nivelul celor 41 de județe și 6 sectoare ale municipiului București și unitățile administrativ-teritoriale prin direcțiile/serviciile publice de asistență socială.
 • Furnizorii de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi privați pot fi: organizații neguvernamentale, culte recunoscute de lege.
 • Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii.
 • Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă dețin licență de funcționare.
 1. Licențierea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de calitate;
 2. Furnizorii pot depune cereri de licențiere pentru serviciile sociale definite definite la art. 27 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, şi care se regăsesc în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale;
 3. Dosarul de licențiere al serviciului social include: cerere tip (Anexa nr.7 la HG 118/2014), fișa de autoevaluare (Anexa nr. 9 la HG 118/2014) și documentele justificative prevăzute la art.18 din HG 118/2014, respectiv:
  • a) documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.;
  • b) actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz;
  • c) regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social, elaborat cu respectarea modelului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  • d) fotografii ale spaţiilor aferente desfăşurării serviciilor sociale, la data solicitării acreditării;
  • e) CV-ul unei persoane cu calificare în domeniul asistenţei sociale sau în managementul serviciilor sociale;
  • f) o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana prevăzută la lit. e);
  • g) angajamentul furnizorului de a notifica ANPDPD asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social pentru care a obţinut licenţa de funcţionare intervenite după acordarea acesteia, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8
 4. Dosarul se poate depune personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul ANPDPD din municipiul București, str. General Constantin Budișteanu, nr 28C, etaj 1, Sector 1, București sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail: registratura@anpd.gov.ro;
 5. Termenul de soluționare a dosarelor depuse este de 60 de zile, timp în care evaluatorul poate solicita clarificări sau completarea dosarului cu documente justificative
 6. Dacă dosarul este complet, se acordă o licență de funcționare provizorie de 1 an
 7. În perioada de 1 an, inspectorii sociali din cadrul structurilor teritoriale ale Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială evaluează evaluarea pe teren a standardelor minime în vederea licenței de funcționare pe 5 ani

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale alături de ANPDPD are responsabilitatea elaborării politicilor publice, programelor şi strategiilor naţionale în domeniul dizabilității, reglementarea, coordonarea şi controlul aplicării lor şi alături de ANPIS, au responsabilitatea evaluării și monitorizării calităţii serviciilor sociale.

Autorităţile administraţiei publice locale (de la nivel județean și local), prin serviciile de asistență socială au responsabilitatea de a organizarea, administra şi acordara serviciilor sociale. Aceste atribuţii pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii.

Finanţarea serviciilor sociale se realizează din bugetul local, din contribuţia beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum şi din alte surse.

Legislație specifică

H.G. nr.867/2015

Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

Link extern.

Ordinul nr. 82/2019

Al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea Standardelor minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, publicat în Monitorul Oficial nr. 100 bis/08.02.2019.

Link extern.

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

Link extern.

Legea nr.197/2012

Privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Link extern.

H.G. nr. 118/2014

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Link extern.

Abrevieri

HG – Hotărâre de Guvern

ANPDPD – Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse

ANPIS – Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

CIA – Centre de Îngrijire și Asistență

CAbR – Centre de Abilitare și Reabilitare

CPVI – Centru de Pregătire pentru Viață Independentă

CR – Centru Respiro

CZ – Centru de Zi

SID – Servicii de Îngrijire la Domiciliu

CSRN – Centru de Servicii de Reabilitare Neuromotorii

art. – articolul