• Asistentul personal este persoana fizică care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul persoanei cu handicap grav îngrijirea şi protecţia pe baza nevoilor individuale ale acesteia.
  • Activitatea AP se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii certificatului de încadrare în grad grav de handicap şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu.
  • Contractul individual de muncă al AP se încheie cu primăria de domiciliusau de reședință a persoanei cu handicap grav.
  • Contractul individual de muncă începe să îşi producă efectele la data emiterii dispoziţiei care stabileşte măsura de protecţie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Asigurarea de îngrijire și protecție persoanei cu handicap grav de către AP reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării.

Poate beneficia de serviciile AP adultul sau copilul cu handicap grav.

Persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acesteia optează la DGASPC în evidențele căreia se află persoana cu handicap fie pentru angajarea unui AP fie pentru obținerea unei indemnizații lunare. Opțiunea devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al DGASPC care comunică angajatorului (primăria de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav), în termen de 5 zile, acordul pentru opțiunea exprimată pentru angajarea AP.
Persoana care dorește să devină AP se adresează angajatorului dacă îndeplinește următoarele condiții:
– are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
– a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, ANPDPD poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.
Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Daca ai întrebări, verifică daca găsești deja răspunsurile

Link intern.

Legislație specifică

Legea-cadru nr. 153/2017

Privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Link extern.

Legea nr.53/2003 Codul Muncii

Link extern.

HG nr. 153/2018

Privind Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială".

Link extern.

Abrevieri

HG – Hotărâre de Guvern

AP – Asistent Personal

DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului